מסעדות, הזמנת מקום במסעדה, חיפוש והמלצות על מסעדות בתי קפה וברים בישראל
Skip Navigation Linksראשי > תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

לפני כניסה לאתר זה ו/או שימוש באתר נא קרא בעיון את האמור להלן:

הכניסה לאתר ו/או והשימוש באתר כפופים להוראות כל דין רלוונטי, ולכל תנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם, וכן התחייבות לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי השימוש באתר

 1. בתנאים המפורטים להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם:
  "האתר" - לרבות כל חלק ממנו.
  "מפעילי האתר" - בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר.
  "מפרסם" - אדם, שותפות, תאגיד או כל גוף שהוא המפרסם באמצעות האתר.
  "אמן" - אמן שיצירותיו מוצגות באתר.
  "תוכן" - תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור,
  גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים,
  קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים,
  ביקורות, חוות דעת - לרבות כל חלק מהם.
  "תוכן מזיק" - לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או
  מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון
  הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב
  ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם
  ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל ו/או
  לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס
  לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.
  "שימוש מותר" - כניסה לאתר ו/או שימוש בתוכן שבאתר לצורך אישי-פרטי בלבד ו/או
  העברת המלצות אישיות כאמור בסעיף 6 להלן.

 2. כל תנאי מתנאי השימוש באתר הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי השימוש באתר, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.
  1. אין לעשות שימוש באתר למעט השימוש המותר כהגדרתו בסעיף 1 לעיל.
  2. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בפרסומים ו/או ביצירות /או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.
  3.  אין להעביר תוכן מזיק לאתר ו/או לרשת האינטרנט ו/או לתוכן האתר.
  4. התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.
  5. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי האתר ו/או למפרסמים ו/או לאמנים, לפי העניין. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.
  1. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר ו/או לסגור את האתר.
  2.  בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, בעלי האתר יהיו רשאים (אך לא חייבים) לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תוכן מזיק בכלל ו/או קודם למחיקתו. יודגש, כי מפעילי האתר אינם מחויבים לבדוק אם תוכן מסוים הינו תוכן מזיק.
  3.  בעלי האתר יהיו רשאים לפי שיקול דעתם להפסיק ו/או להגביל שימוש ובאתר /או כניסה לאתר של אדם או גוף כזה או אחר.
  4. מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.
  1. תוכן האתר ניתן ללא אחריות, והוא אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת. מאחר שתוכן האתר, כולו או חלקו, מהווה חומר פרסומי ו/או מבוסס על המלצות סובייקטיביות של גולשים, מומלץ להתייחס לכל תוכן האתר כפי שמתייחסים לכל חומר פרסום אחר - בזהירות, בעין ביקורתית, ובלא לראות באמור בתוכן כעובדה מוגמרת. מפעילי האתר אינם מחויבים לבדוק את נכונות התוכן ואינם אחראים לטעויות או אי דיוקים.
  2. תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.
  3. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר הינו אך ורק באחריותו של המשתמש, המפרסם או האמן, לפי העניין, ואינו באחריותם של מפעילי האתר. בכל מקרה, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש, למפרסם, לאמן, לצד ג' או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או תוכן האתר ו/או וירוסים ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר ו/או המלצות הגולשים באתר ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר. המשתמש מסכים בזה מראש, כי אם תוגש תביעה על ידו נגד מפעילי האתר, יהיו מפעילי האתר זכאים לסילוק התביעה על הסף על יסוד הגנת הפטור הנ"ל, והוא מוותר מראש על כל טענת התנגדות לבקשה לסילוק על הסף.
  4. פרסום באתר הינו באחריות המפרסם בלבד. פרסום יצירה באתר יהיה באחריות האמן בלבד. שימוש באתר יהיה באחריות המשתמש בלבד.
  5. ידוע למשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.
  6. אם תקשר עסקה כל שהיא בין משתמש באתר ו/או למפרסם ו/או לאמן - הרי שמפעילי האתר לא יהוו צד לעסקה ולא יהיו אחראים לביצועה ו/או לתוצאות הפרתה.
  7. כל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או למפרסם ו/או לאמן ו/או לכל צד אחר כתוצאה מפגיעה של תוכנות "וירוס", יהא אך ורק באחריות המשתמש, המפרסם או האמן לפי העניין.
  1. האתר כולל גם אמצעי המאפשר למשתמש באתר להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט המלצות אישיות של המשתמש. כמו כן, עשויים להתווסף בעתיד אמצעים אחרים בהם יוכל המשתמש להעביר תוכן לאתר ו/או לרשת האינטרנט.
  2. המשתמש רשאי להעביר לאתר המלצות אישיות רלוונטיות בכפוף ליתר תנאי השימוש באתר.
  3. העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים, ולצורך הכנת חוות דעת, ביקורות והמלצות. כל הזכויות בתוכן המועבר יהיו שייכות לאתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן לאתר.
  4. אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". השימוש באמצעי הקיים באתר להעברת המלצות אישיות ייעשה בתום לב, ובאופן שלא יפגע באתר ו/או בכל צד אחר. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.
  5. מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.
  6. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.
  7. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים (אך לא חייבים) לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תכנים כאלה או אחרים שהועברו על ידי משתמשים.
  8. למשתמש שהעביר תוכן לאתר לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או מפעילי האתר בעניין התוכן שהעביר לאתר.
 3. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם

  על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב

  ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

 4. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל-אביב

  וברחובות המוסמכים לדון בעניין.

 5. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
האתר מופעל ע"י חברת קליק טו איט בע"מ

יגאל אלון 159 תל אביב 67443. כניסה 3 קומה א'.

טלפון: 03-6911132.

פקס: 03-6911142.

אימייל: